Afspraak inplannen

PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING MANNINCK.NL

Datum: 1 mei 2018
Via de website www.manninck.nl worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt.
Manninck acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat wij: duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacy- en cookieverklaring. Wij proberen onze verzameling van persoonsgegevens te beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden. Wij vragen u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist. Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen en eisen dat ook van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken. Wij respecteren uw recht om u op uw aanvraag inzage in de door ons verzamelde persoonsgegevens te bieden, om deze te laten corrigeren of te verwijderen.

In deze privacy- en cookieverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van onze website en diensten, laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

Persoonsgegevens worden door ons via verschillende kanalen verzameld. Zo kunt u zich via onze website registreren voor de nieuwsbrief of een koopovereenkomst sluiten.

Verder biedt de website de mogelijkheid om vragen te stellen via een contactformulier op onze contactpagina, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om uw vraag te kunnen behandelen. Ook kunt u reviews achterlaten op de website, waarbij u gevraagd wordt om enkele gegevens in te vullen.

Wij verwerken van u de volgende gegevens (mede-afhankelijk van uw gebruik van de website, bijvoorbeeld gebruik van het contactformulier):
- voor- en achternaam;
- adresgegevens;
- e-mailadres;
- bedrijfsnaam;
- telefoonnummer;
- IP-adres.

Bovenstaande gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

- Het gebruik maken van de functionaliteiten op de website;
- het sluiten van een koopovereenkomst
- het beantwoorden van vragen die gesteld zijn via bijvoorbeeld de website;
- het opslaan en publiceren van reviews;
- het afhandelen en doorsturen van vragen of klachten;
- het toesturen van onze nieuwsbrief;
- het verbeteren van onze dienstverlening.

Bewaartermijnen

Bovenstaande gegevens worden bewaard zolang het nodig is om onze dienst aan u te leveren met een maximale bewaartermijn van 2 jaar na de laatste activiteit.

Verstrekking aan derden

De door u verstrekte gegevens worden aan derde partijen doorgegeven, indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. Daarnaast worden uw gegevens doorgegeven aan onze technische partners die diensten leveren om uw gegevens op te slaan of onze website te onderhouden. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken indien u hiervoor geen toestemming heeft gegeven, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht of toegestaan is.

Cookies

Op onze website wordt in de eerste plaats gebruik gemaakt van functionele cookies. Deze cookies zijn strikt noodzakelijk voor de dienst en maken geen inbreuk op uw privacy. Klik hier voor meer uitleg over de cookies die wij gebruiken

Verder gebruiken wij cookies voor het genereren van algemene statistieken en het verkrijgen van inzage in hoe onze website wordt gebruikt door bezoekers. Wij zorgen ervoor dat de herleidbaarheid van bezoekers van onze website zoveel mogelijk wordt beperkt.

Beveiliging

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacy- en cookieverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage in en wijzigen van uw gegevens

Indien u aan ons persoonsgegevens heeft verstrekt, kunt u ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Dit verzoek kunt u indienen via e-mail: Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terugvinden in de instellingen van uw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywet heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Indien u vragen heeft over uw privacy en onze privacy- en cookieverklaring, dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar of door telefonisch contact met ons op te nemen via 078-7878500.